1/2022

W numerze

Trening bezstrzałowy. Strzelanie dynamiczne

Artykuł stanowi element serii, dwa wcześniej opublikowane materiały dotyczyły posługiwania się bronią palną krótką w warunkach typowych dla strzelań statycznych i szybkich. Niniejsze opracowanie porusza tematykę strzelań dynamicznych. Ich zasadniczym celem jest przygotowanie policjanta do posługiwania się bronią palną podczas interwencji, której przebieg może zawierać elementy: pościgu za sprawcą, pokonywania przeszkód, korzystania z różnego rodzaju osłon czy wzmożonego wysiłku fizycznego poprzedzającego użycie broni palnej.

Postępowanie przygotowawcze a czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Porównanie wybranych instytucji

Prawidłowe stosowanie przepisów procesowego prawa karnego i procesowego prawa wykroczeń (inaczej – prawa formalnego) zawartych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia może sprawiać trudności policjantom realizującym zadania służbowe. Związane jest to przede wszystkim ze specyfiką tych obszernych gałęzi prawa, jak też częstymi nowelizacjami przepisów prawa. Ponadto w procedurze wykroczeniowej występuje ponad 300 odesłań do odpowiedniego stosowania przepisów karnoprocesowych, przy jedynie około 100 własnych przepisach o charakterze merytorycznym. Sytuacja taka w pełni uzasadnia twierdzenie, że skala odesłań oraz przejęcia zasad i konstrukcji procesu karnego powoduje, że postępowanie w sprawach o wykroczenia w istocie stanowi szczególny rodzaj postępowania karnego. Dlatego w przypadku np. policjantów pełniących funkcję oskarżycieli publicznych w sprawach o wykroczenia wymagana jest dobra znajomość nie tylko przepisów kpw, ale także stosowanych odpowiednio przepisów kpk, jak też umiejętność łącznego ich stosowania. Pożądana jest także wiedza z zakresu odrębności procesowych oraz poprawne zrozumienie istoty różnic pomiędzy postępowaniami w sprawach o przestępstwa a czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia. Prawidłowe stosowanie tej wiedzy w praktyce stanowi gwarancję profesjonalnego wykonywania obowiązków służbowych.

Wyższe mandaty karne w „taryfikatorze” od 1 stycznia 2022 r.

Pod koniec grudnia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2484).

Trening kalisteniczny jako forma aktywności ruchowej w czasie ograniczonego dostępu do obiektów sportowych

Odpowiednia dawka ruchu powoduje, że organizm rozwija się zdrowo i stymuluje do dalszego wzrostu. Dodatkowo aktywność ruchowa objęta ramami przepisów, czyli działalność sportowa w konkretnej dyscyplinie, korzystnie wpływa na rozwój psychiczny i kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. Jednak obecnie obserwuje się coraz mniejszą chęć uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności ruchowej. Ta szkodliwa tendencja jest dodatkowo wzmocniona wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią, a przecież to ruch jest doskonałym środkiem do tego, by jak najdłużej cieszyć się zdrowiem ciała, a co za tym idzie również i ducha (w myśl łacińskiej maksymy „mens sana in corpore sano” – w zdrowym ciele zdrowy duch). Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia bardzo starej formy aktywności ruchowej, stosowanej m.in. przez starożytnych żołnierzy i gladiatorów, a która od kilku lat przeżywa okres swojego odrodzenia. Mowa o kalistenice.