nr 4/2016

W numerze

Działania Biura Ochrony Rządu w kontekście zabezpieczenia Szczytu NATO i ŚDM

Zabezpieczenie imprez masowych, zgromadzeń, a także spotkań z udziałem licznych delegacji państw obcych to zadanie wysokiego ryzyka dla wszystkich służb i podmiotów odpowiedzialnych za ich sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo uczestników. Podczas tego rodzaju wydarzeń Biuro Ochrony Rządu koncentruje się na ochronie VIP-ów i w ramach ustawowych kompetencji oraz uprawnień (ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, Dz. U. z 2016 r. poz. 552, z późn. zm.) zobowiązane jest do zapewnienia bezpieczeństwa.

Realizacja zadań przez Żandarmerię Wojskową podczas Szczytu NATO oraz ŚDM

Na przestrzeni ostatnich lat żołnierze Żandarmerii Wojskowej wielokrotnie realizowali zadania prewencyjno-ochronne związane ze spotkaniami na szczeblu państwowym oraz imprezami o charakterze masowym. Bardzo często mieli okazję współpracować przy tym z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Zadania Centralnego Biura Śledczego Policji w zabezpieczeniu Szczytu NATO i ŚDM

Do 9 października 2014 r. Centralne Biuro Śledcze funkcjonowało jako komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji. Obecnie funkcjonuje w postaci jednostki Policji o nazwie Centralne Buro Śledcze Policji. Podstawowe działania CBŚP mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanej z aktami terrorystycznymi. CBŚ i CBŚP, po przekształceniu w jednostkę, nie miało stawianych zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych. Działania w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim rozpoznania w toku prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, zagrożeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym oraz wsparcia fizycznego poprzez delegowanie funkcjonariuszy w miejsca objęte operacjami policyjnymi do właściwych miejscowo jednostek Policji.

Zaangażowanie Straży Granicznej w zabezpieczenie Szczytu NATO i ŚDM

Do najważniejszych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i ŚDM należała ochrona granicy RP i kontrola osób przyjeżdżających do Polski. Działania Straży Granicznej koncentrowały się na prowadzeniu sprawnej i jednocześnie skutecznej kontroli granicznej – zarówno na granicy zewnętrznej, jak i na granicy wewnętrznej, gdzie ze względu na Szczyt NATO i ŚDM kontrolę graniczną tymczasowo przywrócono.

Konstytucyjna wolność przeprowadzania imprez masowych oraz zgromadzeń w sprawach publicznych i uczestniczenia w nich jest jednym z elementów demokracji i dorobku cywilizacyjnego. Posiada dużą wartość społeczną, gdyż pozwala ludziom w szczególny sposób się relaksować, wyrażać emocje, komunikować się ze sobą, uzgadniać stanowiska i wyrażać poglądy. Nowoczesne środki masowego przekazu pozwalają milionom osób zapoznawać się z przebiegiem takich spotkań. Nie jest to wolność absolutna, lecz podlegająca prawnym ograniczeniom i rygorom.

Częstochowski system monitoringu wizyjnego składa się z 71 kamer rozmieszczonych w Śródmieściu, na Jasnej Górze i w dzielnicy Raków, we wschodniej części miasta. Sercem systemu jest Centrum Oglądowe wyposażone w 11 stanowisk operatorskich, 1 stanowisko koordynatora i 1 informatyka. Nadzór prowadzony jest całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zespół operatorski liczy 33 osoby.