3/2020


Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 3/2020

 

  OCHRONA PRAWNA OFIAR PRZESTĘPSTW  

Aleksandra Szczerba-Zawada
Dyrektywa 2012/29. Unijna ochrona praw ofiar przestępstw
w perspektywie ochrony praw człowieka

Maria Wysocka, Dariusz Baj
Polska Karta Praw Ofiary w systemie polskiego prawa

Piotr Kubaszewski, Katarzyna Wiśniewska
Informacja, identyfikacja, instruktaż, interdyscyplinarność.
Cztery klucze do skutecznego wsparcia ofiar przestępstw przez Policję

Renata Szredzińska, Justyna Podlewska, Joanna Włodarczyk
System ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Polsce

Marceli Śmiałek
Status małoletniej ofiary przestępstwa. Wybrane zagadnienia

 

  POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW  

Marek Czecharowski
35 lat Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw

Irena Dawid-Olczyk
Dlaczego ofiary handlu ludźmi stanowią wyzwanie
dla organów ścigania w Polsce

Paweł Golonka
Akty prawne istotne w przypadku postępowań o handel ludźmi

Mariola Żarnoch-Elas
Działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA
na rzecz osób doświadczających mobbingu i dyskryminacji

 

  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

Aleksandra Kurowicka, Michał Muskała
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Kim jesteśmy?

Dorota Kozłowska
Procedura „Niebieskie Karty” – ochrona prawna
i potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Renata Gostkowska-Maczuga
Postępowanie cywilne w procedurze wydania nakazu opuszczenia mieszkania
i zakazu zbliżania się. Nowe uprawnienia policjantów

 

  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OFIAR  

Paulina Dyl
Psychologiczne aspekty wsparcia ofiar przestępstw

 

  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Renata Cedro
Współpraca międzynarodowa CSP z zagranicznymi
jednostkami edukacyjnymi zajmującymi się szkolnictwem policyjnym.
Część 2. Litewska Szkoła Policji (LPS)

 

  VADEMECUM POLICJANTA 

Marcin Gąsior
Kontrola drogowa samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy

Marcin Gąsior
Przewożenie rowerów

Elżbieta Ciborowska
Kradzież dowodu. Wykroczenie czy przestępstwo?

 

powrót
drukuj